[Collapse/Expand]
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
ภาค :
v
ปีการศึกษา :
v
Drop Filter Fields Here
จำนวนนักเรียน
Drop Column Fields Here
[Expand]จังหวัด(Ascending)[Filter]
รวมทั้งสิ้น
Grand Total